Organizace výuky - informatika a pracovní činnosti

Informace a konzultace

 • V případě potřeby je vyučující žákům k dispozici vždy o přestávce před hodinou a po hodině informatiky, pracovních činností, a to bez ohledu na skupinu, do které žák kmenově patří.
 • Dále je možné se obrátit na vyučujícího v kabinetě/kanceláři (kancelář zástupců ředitelky školy v 1. patře), kdykoliv je přítomen a má volno.
 • Lze též využít e-mail daniel.tochacek(zavináč)zshanspaulka.cz


Pravidla práce v počítačové učebně, využívání školní počítačové sítě

 • Práce v počítačové učebně, na školních netboocích a tabletech se řídí dle pravidel, která jsou součástí tohoto dokumentu 
 • Využívání školní počítačové sítě se ve všech případech (tedy i mimo hodiny informatiky) řídí dle pravidel, která jsou součástí tohoto dokumentu 
 • Vstup do počítačové učebny je možný pouze za přítomnosti vyučujícího nebo s jeho jednoznačným a doložitelným souhlasem či pověřením.
 • Učebna je žákům zpravidla přístupná již během přestávky před hodinou informatiky či pracovních činností. V případě, že po hodině následuje velká přestávka, je učebna žákům k dispozici až po přestěhování věcí a návratu, a to do 10,50 hod. Pokud hodina následuje po velké přestávce, je učebna žákům k dispozici po celou dobu přestávky (svačit je třeba na lavičkách u vchodu Na Čihadle). V případě, že během přestávky před hodinou informatiky nebo pracovních činností není vyučující přítomen a učebna není pro žáky otevřena, vyčkávají žáci na lavičkách u vchodu Na Čihadle.
 • Po příchodu do učebny se veškerá zavazadla odkládají do prostoru při pravé stěně mezi vchodem a tabulí. K počítači si žáci berou žákovskou knížku, psací potřeby a sešit.
 • Konzumace potravin v počítačové učebně není dovolena, nápoje lze konzumovat v prostoru určeném k odkládání zavazadel, přičemž je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
 • Ve volném čase mimo vyučovací hodinu lze využívat služeb internetu nebo používat programy instalované v počítači. Veškeré aktivity se řídí dle dokumentu obsahujícího pravidla pro práci v počítačové učebně.
 • Na konci hodiny nebo po skončení činnosti o přestávce je nutné uklidit opouštěné místo u počítače a počítač buď odhlásit nebo vypnout podle pokynů učitele.
 • V případě nutnosti evakuace (mimořádného opuštění budovy) je únikovou trasou z počítačové učebny nouzový východ proti vchodu Na Čihadle a kovové požární schodiště.


Pomůcky

informatika - 5. a 6. ročník

 • Psací potřeby.
 • Sešit z hromadné dodávky od Klubu rodičů (dle aktuálního seznamu sešitů pro daný školní rok) nebo sešit libovolného formátu umožňující zápis a vkládání (vlepování) rozdávaných materiálů; sešit může být linkovaný, čtverečkovaný nebo bez linek; na formátu ani grafické podobě nezáleží, doporučený je buď A4 nebo A5; sešit musí být využívaný pouze pro informatiku (je možné používat 1 sešit pro 5. i 6. ročník); sešit musí "držet pohromadě" => volné listy lze považovat za sešit pouze v případě, že jsou systematicky zakládány do kroužkových desek či euroobalů a jsou nošeny do výuky vždy všechny pohromadě. Preferovaný je sešit z hromadné dodávky od Klubu rodičů (dle aktuálního seznamu sešitů pro daný školní rok).

pracovní činnosti - 9. ročník
 • Psací potřeby.
 • Sešit či poznámkový blok nebo on-line elektronické záznamové prostředí dle uvážení žáka (např. Dokumenty Google Suite).


Hodnocení a klasifikace

V hodinách informatiky a pracovních činností jsou žáci ve shodě s příslušnými ustanoveními školního řádu průběžně hodnoceni:
 • Slovním hodnocením (bez záznamu do žákovských knížek a klasifikačních archů učitele).
 • Průběžnými znaménky + a - ("plus" a "mínus"; bez záznamu do žákovských knížek, ale se záznamem do klasifikačních archů učitele); tato znaménka jsou vyhodnocována buď ve čtvrtletí - za předpokladu, že během čtvrtletí probíhá výuka s maximálně 2 mimořádnostmi (např. suplování, odvolaná hodina atd.) - nebo v pololetí, a to tak, že 3 znaménka + ("plus") jsou převedena na plnohodnotnou známku 1 ("jedna") a 3 znaménka - ("mínus") jsou převedena na plnohodnotnou známku 5 ("pět"); 4 a více znamének - ("mínus") se přepočítávají na plnohodnotnou známku 5 ("pět") ihned po shromáždění do tohoto počtu bez ohledu na část školního roku - tedy i mimo čtvrtletí a pololetí; znaménka + a - se při vyhodnocování vzájemně ruší; pro známku nevyužitá znaménka mohou buď ovlivnit nerozhodnou klasifikaci v pololetí nebo se převádí do dalšího pololetí v rámci jednoho ročníku. Znaménka + a - se typicky získávají za průběžnou aktivitu v hodinách, plnění dílčích úloh, zpracování domácích úkolů atd.
 • Známkami v rozsahu 1-5 ("jedna" až "pět", se záznamem do žákovských knížek a klasifikačních archů učitele); všechny známky mají stejnou váhu; známky jsou získávány zpravidla při praktických úkolech (obvykle na počítači), méně často během teoretických testů či ústního zkoušení.
 • Pro ústní zkoušení platí: 
  • k dobrovolnému přihlášení ke zkoušení je přihlédnuto při hodnocení výsledků zkoušení
 • Od školního roku 2020/2021 je hodnocení rozšířeno o písmena H, N a P zapisovaná do žákovské knížky, přičemž H = hotovo, N = neodevzdal(a) a P = odevzdal(a) pozdě
Pro hodnocení dále platí:
 • Nedílnou součástí celkového hodnocení na závěr každého pololetí je též posouzení průběžné aktivity v hodinách a celkový přístup k výuce během hodin informatiky a pracovních činností.
 • Testy a úkoly spojené s hodnocením známkou jsou vždy oznámeny nejméně týden dopředu a informace o jejich konání je zveřejněna v on-line kalendáři výuky a v Bakalářích (zápis z proběhlé hodiny a plánovaná klasifikace). Úlohy a aktivity hodnocené znaménky + a - zpravidla nejsou učitelem žákům oznámeny předem.
 • Uvolnění z testu nebo úkolu na známky se řídí podle školního řádu s případnou možností individuální dohody mezi žákem a učitelem při posouzení okolností případné omluvy.
 • Písemné testy jsou po vyhodnocení a oznámkování žákům předloženy k prohlédnutí, kontrole a případné reklamaci. Po kontrole zůstávají testy po celý školní rok uloženy u vyučujícího ve škole, přičemž je možné si test znovu prohlédnout při konzultacích nebo třídních schůzkách.
 • Opravy špatných známek jsou po dohodě možné. Obecně pro opravy platí tato pravidla:
  • opravit si lze známku 2- ("dva mínus") a horší,
  • oprava probíhá ve formě ústního zkoušení nebo řešení praktické úlohy z tématu, ze kterého má žák špatnou známku,
  • opravu lze konat jen jednou, a to v domluveném či stanoveném termínu,
  • na závěr opravného zkoušení, testu či úlohy je žákovi navržena výsledná známka, kterou může dle vlastního uvážení buď přijmout nebo odmítnout,
  • původní známka získaná před opravou vždy zůstává v platnosti; v případě přijetí známky z opravy platí obě známky
 • V případě nerozhodného výsledku klasifikace na konci pololetí je žákům nabídnuta možnost ústního přezkoušení či řešení praktické úlohy s cílem stanovit výslednou známku. O tomto zkoušení či zadání praktické úlohy jsou žáci zpravidla informování týden dopředu. Při stanovování výsledné klasifikace jsou zohledňována, je-li to možné, dosud nevyužitá průběžná znaménka + a - ("plus" a "mínus").
 • Zapomenutí pomůcek se eviduje obvyklým způsobem do žákovské knížky. Zapomenutí domácího úkolu, stejně tak 2. a každé další zapomenutí pomůcek (např. sešitu) za sebou může být hodnoceno znaménky - ("mínus") a má tedy vliv na celkovou klasifikaci žáka.
 • Kázeňské problémy se řeší v souladu se školním řádem.