Organizace výuky - informatika a pracovní činnosti

Informace a konzultace

 • V případě potřeby je vyučující žákům k dispozici vždy o přestávce před hodinou a po hodině informatiky, pracovních činností, a to bez ohledu na skupinu, do které žák kmenově patří.
 • Dále je možné se obrátit na vyučujícího v kabinetě/kanceláři (kancelář zástupců ředitelky školy v 1. patře), kdykoliv je přítomen a má volno.
 • Lze též využít e-mail daniel.tochacek(zavináč)zshanspaulka.cz


Pravidla práce v počítačové učebně, využívání školní počítačové sítě

 • Práce v počítačové učebně, na školních netboocích a tabletech se řídí dle pravidel, která jsou součástí tohoto dokumentu 
 • Využívání školní počítačové sítě se ve všech případech (tedy i mimo hodiny informatiky) řídí dle pravidel, která jsou součástí tohoto dokumentu 
 • Vstup do počítačové učebny je možný pouze za přítomnosti vyučujícího nebo s jeho jednoznačným a doložitelným souhlasem či pověřením.
 • Učebna je žákům zpravidla přístupná již během přestávky před hodinou informatiky či pracovních činností. V případě, že po hodině následuje velká přestávka, je učebna žákům k dispozici až po přestěhování věcí a návratu, a to do 10,50 hod. Pokud hodina následuje po velké přestávce, je učebna žákům k dispozici po celou dobu přestávky (svačit je třeba na lavičkách u vchodu Na Čihadle). V případě, že během přestávky před hodinou informatiky nebo pracovních činností není vyučující přítomen a učebna není pro žáky otevřena, vyčkávají žáci na lavičkách u vchodu Na Čihadle.
 • Po příchodu do učebny se veškerá zavazadla odkládají do prostoru při pravé stěně mezi vchodem a tabulí. K počítači si žáci berou žákovskou knížku, psací potřeby a sešit.
 • Konzumace potravin v počítačové učebně není dovolena, nápoje lze konzumovat v prostoru určeném k odkládání zavazadel, přičemž je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
 • Ve volném čase mimo vyučovací hodinu lze využívat služeb internetu nebo používat programy instalované v počítači. Veškeré aktivity se řídí dle dokumentu obsahujícího pravidla pro práci v počítačové učebně.
 • Na konci hodiny nebo po skončení činnosti o přestávce je nutné uklidit opouštěné místo u počítače a počítač buď odhlásit nebo vypnout podle pokynů učitele.
 • V případě nutnosti evakuace (mimořádného opuštění budovy) je únikovou trasou z počítačové učebny nouzový východ proti vchodu Na Čihadle a kovové požární schodiště.


Pomůcky

informatika - 5. a 6. ročník

 • Psací potřeby.
 • Sešit z hromadné dodávky od Klubu rodičů (dle aktuálního seznamu sešitů pro daný školní rok) nebo sešit libovolného formátu umožňující zápis a vkládání (vlepování) rozdávaných materiálů; sešit může být linkovaný, čtverečkovaný nebo bez linek; na formátu ani grafické podobě nezáleží, doporučený je buď A4 nebo A5; sešit musí být využívaný pouze pro informatiku (je možné používat 1 sešit pro 5. i 6. ročník); sešit musí "držet pohromadě" => volné listy lze považovat za sešit pouze v případě, že jsou systematicky zakládány do kroužkových desek či euroobalů a jsou nošeny do výuky vždy všechny pohromadě. Preferovaný je sešit z hromadné dodávky od Klubu rodičů (dle aktuálního seznamu sešitů pro daný školní rok).

pracovní činnosti - 9. ročník
 • Psací potřeby.
 • Sešit či poznámkový blok nebo on-line elektronické záznamové prostředí dle uvážení žáka (např. Dokumenty Google Suite).


Hodnocení a klasifikace

V hodinách informatiky v 5. a 6. ročníku a pracovních činností v 9. ročníku jsou žáci ve shodě s příslušnými ustanoveními školního řádu průběžně hodnoceni dle níže uvedených pravidel.


Zásady hodnocení platí obecně stejně pro prezenční, distanční i kombinovanou formu výuky. Speciální rozšiřující pravidla pro hodnocení práce žáků při distanční variantě výuky nad rámec základních obecně platných pravidel jsou níže uvedena kurzívou.


Žáci jsou hodnoceni:

 • Slovním hodnocením (bez záznamu do elektronických žákovských knížek a klasifikačních archů učitele).

  • V případě distanční výuky je slovní hodnocení nahrazeno textovými komentáři u jednoltivých úkolů v Google Classroom nebo samostatnými textovými komentáři v rámci Google Classroom.

 • Průběžnými znaménky + a - ("plus" a "mínus"; bez záznamu do elektronických žákovských knížek, ale se záznamem do klasifikačních archů učitele); tato znaménka jsou vyhodnocována buď ve čtvrtletí - za předpokladu, že během čtvrtletí probíhá výuka s maximálně 2 mimořádnostmi (např. suplování, odvolaná hodina atd.) - nebo v pololetí, a to tak, že 3 znaménka + ("plus") jsou převedena na plnohodnotnou známku 1 ("jedna") a 3 znaménka - ("mínus") jsou převedena na plnohodnotnou známku 5 ("pět"); 4 a více znamének - ("mínus") se přepočítávají na plnohodnotnou známku 5 ("pět") ihned po shromáždění do tohoto počtu bez ohledu na část školního roku - tedy i mimo čtvrtletí a pololetí; znaménka + a - se při vyhodnocování vzájemně ruší; pro známku nevyužitá znaménka mohou buď ovlivnit nerozhodnou klasifikaci v pololetí nebo se převádí do dalšího pololetí v rámci jednoho ročníku. Znaménka + a - se typicky získávají za průběžnou aktivitu v hodinách, plnění dílčích úloh, zpracování domácích úkolů atd.

  • V případě distanční výuky mohou být znaménka +/- vyhodnocována s ohledem na okolnosti i v kratších intervalech, než po čtvrtletí školního roku. Ostatní principy využití a vyhodnocování znamének + a - platí beze změny.

 • Známkami v rozsahu 1-5 ("jedna" až "pět", se záznamem do žákovských knížek a klasifikačních archů učitele); všechny známky mají stejnou váhu (váha “1”); známky jsou získávány zpravidla při praktických úkolech (obvykle řešených na počítači či jiném ICT vybavení), méně často během teoretických testů či ústního zkoušení.

 • Pro doplňkové a opravné testy, jakož i pro případné ústní zkoušení platí, že k dobrovolnému přihlášení se k těmto testům nebo ke zkoušení je významně přihlédnuto (pozitivně) při hodnocení výsledků.

 • Od školního roku 2020/2021 je hodnocení rozšířeno o písmena H, N a P zapisovaná do elektronické žákovské knížky, přičemž jednotlivá písmena mají tyto významy:
  H = hotovo (odevzdáno ve stanoveném termínu),
  N = neodevzdal(a), a to ani do max. 7 dnů po termínu,
  P = odevzdal(a) pozdě, a to v době po termínu ale do max. 7 dnů po něm
  ? = plánované hodnocení k určitému datu (např. z úkolu, testu, zkoušení apod.), po odevzdání a vyhodnocení zadané práce bude symbol změněn na skutečné hodnocení, tedy buď písmenka (H/N/P) a nebo na známku.

  • Tohoto typu hodnocení je přednostně využíváno zejména v případě konání distanční výuky.

 • U každého hodnoceného úkolu (klasifikovaného známkou, hodnoceného znaménky + nebo -) jsou v rámci zadání žákům trvale k dispozici konkrétní, přesná a podrobná kritéria hodnocení. Kritériem pro udělení písmenného hodnocení H / N / P je dodržení termínu odevzdání (splnění) úkolu.

Pro hodnocení dále platí:

 • Nedílnou součástí celkového hodnocení na závěr každého pololetí je též posouzení průběžné aktivity v hodinách a celkový přístup k výuce během hodin informatiky a pracovních činností.

  • Tento princip platí i v případě distančního způsobu vzdělávání. V případě této formy vzdělávání je vedle průběžné aktivity v hodinách a celkového přístupu k výuce posuzováno také dodržování stanovených termínů a míra účasti na povinných vzdělávacích aktivitách v rámci distančního vzdělávání.

 • Testy a úkoly spojené s hodnocením známkou jsou vždy oznámeny nejméně týden dopředu a informace o jejich konání je zveřejněna v on-line kalendáři výuky (sdílený Kalendář Google) a v Bakalářích (zápis z proběhlé hodiny a plánovaná klasifikace). Úlohy a aktivity hodnocené znaménky + a - jsou zpravidla také učitelem žákům oznámeny předem (ale nutně tomu tak být nemusí).

 • Uvolnění z testu nebo úkolu na známky se řídí podle školního řádu s případnou možností individuální dohody mezi žákem a učitelem při posouzení okolností případné omluvy.

 • Písemné testy jsou po vyhodnocení a oznámkování žákům vždy předloženy k prohlédnutí, kontrole a případné reklamaci. Po kontrole zůstávají testy po celý školní rok uloženy u vyučujícího ve škole, přičemž je možné si test znovu prohlédnout při konzultacích nebo třídních schůzkách.
  Elektronické materiály odevzdávané do Google Classroom, které jsou předmětem hodnocení, jsou uloženy k případnému prověření vyhodnocení v tomto prostředí.  

 • Opravy špatných známek či jiného neuspokojivého hodnocení (mínusy)  jsou po dohodě možné. Obecně pro opravy platí tato pravidla:

  • opravit si lze známku 2- ("dva mínus") a horší, případně 2 a více mínusů,

  • oprava probíhá ve formě ústního zkoušení nebo řešení praktické úlohy z tématu, ze kterého má žák špatnou známku nebo více mínusů,

  • opravu lze konat jen jednou, a to v domluveném či stanoveném termínu,

  • na závěr opravného zkoušení, testu či úlohy je žákovi navržena výsledná známka (ev. jiné hodnocení, např. plusy), kterou (které) může dle vlastního uvážení buď přijmout nebo odmítnout,

  • původní známka získaná před opravou vždy zůstává v platnosti; v případě přijetí známky z opravy platí obě známky; dřívější mínusy řešené během opravy se případným získáním plusů mohou vzájemně vyrušit

 • V případě nerozhodného výsledku klasifikace na konci pololetí je žákům nabídnuta možnost ústního přezkoušení či řešení praktické úlohy s cílem stanovit výslednou známku. O tomto zkoušení či zadání praktické úlohy jsou žáci zpravidla informování týden dopředu. Při stanovování výsledné klasifikace jsou zohledňována, je-li to možné, dosud nevyužitá průběžná znaménka + a - ("plus" a "mínus") ale také písmenná hodnocení H, N a P. Zatímco získaná znaménka + (“plus”) a písmena H mohou ovlivnit nerozhodnou výslednou známku ve prospěch lepšího celkového hodnocení, znaménka - (“mínus”) a písmena N a P mohou ovlivnit nerozhodnou výslednou známku ve prospěch horšího celkového hodnocení.

 • Zapomenutí pomůcek se eviduje obvyklým způsobem do žákovské knížky. Zapomenutí domácího úkolu, stejně tak 2. a každé další zapomenutí pomůcek (např. sešitu) za sebou může být hodnoceno znaménky - ("mínus") a má tedy vliv na celkovou klasifikaci žáka.

 • Kázeňské problémy se řeší v souladu se školním řádem.